Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze Leśnictwa

Większość terenu Nadleśnictwa Ruszów położona jest na polodowcowych sandrach - piaszczystych równinach utworzonych przez wody spływające z topniejącego lodowca. Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe, na których panują obecnie bory. W północnej części występują również moreny zwałowe, o czym świadczą rozsiane po terenie głazy narzutowe.

Gleba moren jest znacznie żyźniejsza, dzięki czemu porastające je lasy maja charakter lasu mieszanego i grądu. Wśród nich utworzono dwa Wyłączone Drzewostany Nasienne - dębowy i sosnowy.

Szczególnie cennymi przyrodniczo obiektami są śródleśne zbiorniki wodne, których ilość dzięki realizacji programu Małej Retencji stale wzrasta. Mają one za zadanie spowolnić odpływ wody z lasu, umożliwiając jej wykorzystanie w ekosystemie. Nowe obiekty szybko ulegają unaturalnieniu, służąc mieszkańcom lasu za siedlisko i wodopoje.

Lasy Nadleśnictwa Ruszów stale narażone są na klęski powodowane przez owady. Wzmianki o gradacji owadów (brudnicy mniszki, strzygoni choinówki, paprocha cetyniaka i innych), pochodzą już z XVIII wieku.

Sprzymierzeńcami leśników w walce ze szkodnikami są między innymi drapieżne owady, ptaki i drobne ssaki. Lasy Nadleśnictwa Ruszów zasiedlone są przez liczne gatunki zwierząt, wśród których najcenniejszym jest głuszec. W celu zachowania pierwotnej populacji naszego największego kuraka, Nadleśnictwo objęło różnymi formami ochrony tysiące hektarów lasów. Ciekawostką historyczną jest kamień upamiętniający odstrzelenie w 1879 roku przez księcia Wilhelma - przyszłego króla Prus - jego pierwszego głuszca.

Nadleśnictwo Ruszów składa się z dwóch obrębów :

  1. Ruszów - powierzchnia ogólna 6874,99ha
  2. Polana - powierzchnia ogólna 10965,70ha.

Magazyn Magazyn

Leśnictwo Cisy

Nazwa leśnictwa pochodzi prawdopodobnie od posadzonych przy starej leśniczówce (wybudowanej w roku 1826) dwóch cisów ("Bliźniaki"), które obecnie są najstarszymi rosnącymi drzewami w leśnictwie i znajdują się na liście pomników przyrody Nadleśnictwa Ruszów. Obecnie siedziba leśnictwa znajduje się w miejscowości Parowa pod nr 160.

Leśnictwo Jagodzin

Leśnictwo Jagodzin utworzone zostało 1-go października 1948 r. i weszło w skład Nadleśnictwa Jagodzin powstałego w tym samym dniu/ Rejon Lasów Państwowych w Lubaniu. Jesienią 1958 r. Nadleśnictwo Jagodzin, a tym samym Leśnictwo Jagodzin weszło w skład Nadleśnictwa Ruszów.

Leśnictwo Poświętne

Nazwa leśnictwa pochodzi od wsi którą otaczają lasy. Obecnie siedziba leśnictwa znajduje się w miejscowości Parowa pod nr 123A/1. Leśnictwo Poświętne jest jednym z większych leśnictw Nadleśnictwa Ruszów, około 1890 ha, (odległość najdalszych granic leśnictwa wynosi 7,5 km) ale bardzo zróżnicowanym pod względem panujących warunków glebowych.

Leśnictwo Ziębina

Leśnictwo Ziębina wchodzi w skład Borów Dolnośląskich. Powierzchnia leśnictwa wynosi 1946,82 ha. Większość leśnictwa to drzewostany z typem siedliskowym Bśw, występuje też Bs do Bw. Głównym gatunkiem dominującym w drzewostanach jest sosna pospolita z niewielkim udziałem procentowym brzozy i świerka. Na terenie leśnictwa z powodzeniem zakładane są uprawy leśne z odnowienia naturalnego poprzez odpowiednie wykorzystanie samosiewu naturalnego sosny.

Leśnictwo Dębówek

Leśnictwo Dębówek tworzy jeden kompleks leśny o powierzchni 1546,53 ha. Dominującym gatunkiem lasotwórczym w leśnictwie jest sosna pospolita. Z innych gatunków lasotwórczych powszechnie występują dąb,brzoza,buk,olcha,jarzębina,grab i modrzew. W leśnictwie znajdują się dwa wyłączone drzewostany nasienne. W oddz. 51 d wyłączony drzewostan sosnowy zajmuje 12,36 ha. W drzewostanie tym znajdują się trzy drzewa doborowe (sosna) o następujących nr. 3270,2774,1766. Jedno drzewo doborowe (sosna) o nr.2775 znajduje się w oddz.84 d.

Leśnictwo Dzików

Leśnictwo Dzików będące częścią Nadleśnictwa Ruszów, położone jest w części południowej nadleśnictwa i gospodaruje na 1609,58ha w pięćdziesięciu ośmiu skupionych oddziałach, graficznie zbliżonych do wydłużonego prostokąta. Drzewostany leśnictwa to w większości sośniny, w znacznej części z podszytami świerkowymi, z nielicznymi domieszkami brzozy i w okolicach miejscowości Jagodzin i Piaseczna również innych gatunków liściastych.

Leśnictwo Głuszec

Leśnictwo Głuszec położone jest w środkowej części Nadleśnictwa Ruszów. Leśnictwo podzielone jest na 66 oddziałów. Powierzchnia leśnictwa wynosi 1844,87 ha, w tym powierzchni leśnej 1762,97 ha. Teren leśnictwa jest bardzo zróżnicowany, od terenów suchych i piaszczystych po tereny podmokłe i zabagnione, trudno dostępne. Z północnego zachodu na południowy wschód, po przekątnej leśnictwa, przebiega pas mniej żyznych siedlisk (Bśw, Bw).

Leśnictwo Toporów

Leśnictwo Toporów położone jest w zachodniej części Nadleśnictwa Ruszów na obrębie leśnym Polana i jest to największe leśnictwo o powierzchni 2195 ha. W leśnictwie tym znajduje się wieża obserwacyjna p.poż, z której można zobaczyć morze zieleni jakim są Bory Dolnośląskie. W leśnictwie Toporów istnieje bardzo duża zmienność przyrodnicza od lasów rosnących na piaskach gdzie panuje sosna do bagien czasem nie dostępnych ze względu na duży poziom wód gruntowych zwłaszcza w dolinie rzeki Nysa Łużycka.

Leśnictwo Modrzew

Leśnictwo Modrzew ma powierzchnie 1805,35 ha leży w Obrębie Polana. Granica północna leśnictwa jest jednocześnie granicą między Nadleśnictwem Ruszów należącym do RDLP Wrocław, a Nadleśnictwem Wymiarki należącym do RDLP Zielona Góra. Jest ona także granicą administracyjną między województwem dolnośląskim, a lubuskim co podkreślają historyczne kopce graniczne.

Leśnictwo Okrąglica

Teren, na którym położone jest leśnictwo Okrąglica znajduje się w północnej części obszaru zajmowanego przez Nadleśnictwo Ruszów, na granicy województw dolnośląskiego i lubuskiego. Powierzchnia leśnictwa wynosi 1965,99 ha, co czyni je jednym z większych leśnictw znajdujących się w obrębie Polana.