Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Leśnictwo Głuszec

Leśnictwo Głuszec położone jest w środkowej części Nadleśnictwa Ruszów. Leśnictwo podzielone jest na 66 oddziałów. Powierzchnia leśnictwa wynosi 1844,87 ha, w tym powierzchni leśnej 1762,97 ha. Teren leśnictwa jest bardzo zróżnicowany, od terenów suchych i piaszczystych po tereny podmokłe i zabagnione, trudno dostępne. Z północnego zachodu na południowy wschód, po przekątnej leśnictwa, przebiega pas mniej żyznych siedlisk (Bśw, Bw).

W tej części preferowane jest odnowienie naturalne sosny. Pozostała część to siedliska bardzo wilgotne i podmokłe od borów mieszanych wilgotnych po lasy mieszane wilgotne i olsy. W strukturze gatunkowej przewagę stanowi sosna. Pozostałe gatunki drzewiaste występujące w leśnictwie to świerk, brzoza, dąb, olsza i inne.

Na terenie leśnictwa została utworzona strefa ochrony ostoi głuszca o powierzchni 85,13 ha. W ramach restytucji populacji głuszca w latach 2012 – 2015 miało miejsce wsiedlenie młodocianych osobników. W tym celu wykonywane były woliery adaptacyjne. Oprócz tego wykonywane są różne czynności zmierzające do poprawy warunków bytowych tego kuraka, takie jak np. wprowadzanie i pielęgnowanie odpowiedniej roślinności osłonowej i żerowej, zwalczanie i odławianie drapieżników, zapewnienie spokoju w ostojach. Dodatkowo na obszarze 575,37 ha prowadzone jest gospodarstwo specjalne ze względu na ochronę ostoi głuszca

W ramach programu Natura 2000 utworzony obszar specjalnej ochrony PLB020005 Bory Dolnośląskie obejmujący obszar całego leśnictwa oraz specjalny obszar ochrony Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072. Fragment tych siedlisk leży na terenie leśnictwa. Obejmuje on tereny wilgotne, podmokłe i bagna, a także zbiorniki retencyjne. Jest to miejsce bytowania wielu zwierząt, między innymi bobra europejskiego, wydry, żurawia, ptactwa wodnego, ważek, płazów i gadów. Ze świata roślin do najciekawszych gatunków występujących na terenie leśnictwa należą: podrzeń żebrowiec, widlicz spłaszczony, widłak jałowcowaty, borówka bagienna, bagno zwyczajne a także chrobotki i płucnica islandzka pospolite na ubogich siedliskach.