Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Szczegóły zawartej umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-003/09-00

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-003/09-00

Projektu "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013r.

zawarta w Warszawie dnia 9 czerwca 2010r. zwana dalej umową pomiędzy

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 3a, zwanym dalej "Instytucją Wdrażającą", reprezentowanym przez:
Zastępcę Prezesa Zarządu Władysława Jana Majkę na podstawie powołania przez Ministra Środowiska nr BKSiO-077-4/08/ z dnia 3 stycznia 2008r., którego potwierdzona za zgodność z orginałem kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy,
p.o Zastępcy Głównego Księgowego Grażynę Marię Bielską na podstawie pełnomocnictwa ogólnego z dnia 31.03.2010r., którego potwierdzona notarialnie zgodność z orginałem kopia stanowi załącznik nr 1a do Umowy

a

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3, 02-362 Warszawa, NIP 525-00-10-901, REGON 0130009270, zwanym dalej "Beneficjentem", reprezentowanym przez:
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana, na podstawie aktu powołania przez Ministra Środowiska nr BGD-120t/166/2008 z dnia 7 kwietnia 2008r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

zwanych dalej "Stronami"...