Magazyn Magazyn

Restytucja nizinnej populacji głuszca (Tetrao urogallus L.)

Szczególnie cennym gatunkiem występującym na terenie Nadleśnictwa Ruszów jest głuszec. W celu ochrony jednej już z nielicznych w kraju populacji głuszca różnymi formami ochrony objęto około 2 600 ha. W celu odtworzenia populacji tego gatunku na terenach Borów Dolnośląskich Nadleśnictwo Ruszów zdecydowało się na realizację programu restytucji głuszca.