Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Leśnictwo Dzików

Leśnictwo Dzików będące częścią Nadleśnictwa Ruszów, położone jest w części południowej nadleśnictwa i gospodaruje na 1609,58ha w pięćdziesięciu ośmiu skupionych oddziałach, graficznie zbliżonych do wydłużonego prostokąta. Drzewostany leśnictwa to w większości sośniny, w znacznej części z podszytami świerkowymi, z nielicznymi domieszkami brzozy i w okolicach miejscowości Jagodzin i Piaseczna również innych gatunków liściastych.

Lasy te rosną na siedliskach o słabej i średniej zasobności a gospodarka leśna polega na planowym pozyskaniu drewna w ramach rębni i trzebieży,  oraz  przede wszystkim na odnawianiu powierzchni zrębowych i pielęgnowaniu  nowo założonych upraw i młodników. W Leśnictwie Dzików wiele uwagi poświęca się ochronie przyrody.

W ramach programu Natura 2000 w leśnictwie są specjalne obszary ochrony i strefa ochrony głuszca, w których to drzewostanach gospodarka leśna ogranicza się do niezbędnych prac pielęgnacyjno-ochronnych w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

W leśnictwie prowadzony jest również wieloletni program restytucji głuszca we współpracy z placówkami naukowymi. W ramach tego programu wykonywane są różne czynności zmierzające do poprawy warunków bytowych tego ptaka, takie jak np. wprowadzanie i pielęgnowanie odpowiedniej roślinności osłonowej i żerowej, zwalczanie drapieżników, zapewnienie spokoju w ostojach.

Leśnictwo Dzików jest również miejscem przebywania i przemieszczania się wielu gatunków zwierząt łownych i chronionych od wilków do przedstawicieli świata  gadów, płazów i owadów. Obfitość jagód i grzybów powodują znaczne zainteresowanie tymi lasami ze strony miejscowej ludności i turystów  przyjezdnych, co często powoduje konieczność angażowania sił i środków w utrzymanie czystości w lesie.


Materiały: J.R