Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkowanie lasu

Ciągłe nasilanie się zagrożenia środowiska leśnego jest czynnikiem wyznaczającym gospodarce leśnej kierunek, w którym nadrzędnym celem jest trwałe utrzymanie lasów dla spełniania przez nie wielostronnych funkcji ekologicznych i gospodarczych. Oznacza to, że pierwszoplanowo traktowana intensyfikacja produkcji leśnej, staje się zadaniem drugoplanowym.

Z powierzchni leśnej Nadleśnictwa wyodrębniono:

1. Lasy o charakterze ochronnym, które stanowią 52% ogólnej powierzchni Nadleśnictwa i są o lasy wodochronne, glebochronne, lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych, lasy w II strefie uszkodzeń przemysłowych, glebowe powierzchnie wzorcowe i drzewostany nasienne wyłączone.

2. Lasy gospodarcze stanowiące 48% ogólnej powierzchni Nadleśnictwa.

Funkcją lasów o charakterze ochronnym jest spełnianie zadań ogólnospołecznych. Produkcja surowca drzewnego w tych lasach prowadzona jest w sposób zapewniający spełnienie przez nie głównej funkcji, do jakiej są one przeznaczone.

Pierwszorzędnym zadaniem jest zachowanie ochronnego charakteru lasu, przebudowa złych i słabych drzewostanów, uzyskanie i utrzymanie dobrego stanu sanitarnego lasu. Stosując rębnie zupełne gniazdowe, przerębowe, trzebieże przekształceniowe i cięcia selekcyjne i pielęgnacyjne osiągamy w/w zadania. 

W trakcie  prowadzenia  pozyskania drewna  pozostawia  się   drzewa  dziuplaste  i  martwe, które umożliwiają  gniazdowanie i żerowanie  pożytecznego  ptactwa. Pozostawienie cennych  kęp  drzewostanu , pojedynczych nasienników  i  przestoi  wzbogaca  krajobraz  i  podnosi  wielofunkcyjny  i  ekologiczny  charakter  lasu.

Na obszarze  stałego występowania głuszca  gospodarka  leśna  jest  podporządkowana potrzebom  tego  gatunku. Na  tych  obszarach zaprojektowano  rębnię IV d  jako  preferencyjną, która przez możliwość  odnowień  naturalnych sosną stworzy  w  przyszłości dogodne  warunki  bytowania  głuszca.            

Wszystkie zadania stawiane gospodarce leśnej można określić jako działania zmierzające do zachowania lasów i powiększania jego zasobów.

Drewno ze sprzedaży daje środki finansowe na pokrycie kosztów z zakresu hodowli i ochrony lasu. Ilość drewna, która jest zaplanowana do pozyskania w Planie Urządzania Lasu jest taka, by powiększać zasoby drewna na pniu.

Roczny powierzchniowy rozmiar cięć wg tego planu na lata od 2015 r. do 2024 r. przedstawia się następująco:

 • w użytkowaniu rębnią zupełną- 94.00 ha,
 • w użytkowaniu rębnią  złożoną - 30.00 ha,
 • cięcia pielęgnacyjne w trzebieżach wczesnych – 187.00 ha,
 • cięcia pielęgnacyjne w trzebieżach późnych - 943.00 ha

Według Planu Urządzania Lasu na lata jw. pozyskanie drewna ustalono średniorocznie w ilości nie większej niż:

 • 76854m³ grubizny, w tym:
  • 28 252 m³ grubizny w użytkowaniu rębnym,
  • 48602 m³ grubizny w użytkowaniu przedrębnym,

Wielkość rozmiaru użytkowania na dany rok wynika z ustaleń zawartych w PUL i analizy użytkowania rębnego i przedrębnego w stosunku do etatu od początku obowiązywania PUL, przyjmując za wielkości obligatoryjne:

 • w użytkowaniu rębnym - etat masowy użytków rębnych jako wielkość maksymalną,
 • w użytkowaniu przedrębnym - etat powierzchniowy trzebieży.

W warunkach występującego zagrożenia lasu i związanego z tym wysokiego pozyskiwania użytków przygodnych w ramach użytkowania przedrębnego, przekraczającego etat masowy, ograniczamy odpowiednio użytkowanie rębne. W przypadku pożarów lasu i zastosowania niezamierzonych rębni zupełnych, również ograniczamy odpowiednio pozyskanie drewna w użytkowaniu rębnym.

Drewno  będące  przedmiotem  sprzedaży  pochodzi  z  certyfikowanych  obszarów  leśnych   o  prawidłowej  gospodarce  leśnej , co  potwierdzają uzyskane  przez  Regionalną  Dyrekcję  Lasów  Państwowych  we  Wrocławiu  certyfikaty: FSC  o  numerze  RA-FM/COC-003740  i PEFC  nr CSL/761/2015 UDT-CERT.