Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Bory Dolnośląskie

Bory Dolnośląskie

Nadleśnictwo Ruszów gospodaruje na około 17800 ha podzielonych na 10 leśnictw, położonych w dorzeczu Nysy Łużyckiej i lewych dopływach Bobru - Czarnej Małej i Czarnej Wielkiej. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa leżą w V Krainie Śląskiej, I Dzielnicy Równicy Dolnośląskiej, mezoregionie Borów Dolnośląskich.

Tutejsze tereny charakteryzują się krajobrazem równinnym z nielicznymi wzniesieniami i zagłębieniami, natomiast bardzo licznymi drobnymi ciekami wodnymi (naturalnymi i sztucznymi) Lasy Nadleśnictwa Ruszów wchodzą w skład jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Europie Środkowej - Borów Dolnośląskich.

Ich obecny kształt różni się znacznie od pierwotnego. Obecnie siedliskiem przeważającym jest bór świeży, a gatunkiem dominującym jest sosna pospolita, rosnąca na 93% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Jest to efekt gospodarki minionych stuleci. Cały teren puszczy został poprzecinany siatką rowów osuszających, aby przystosować siedlisko do uprawy najbardziej rentownego gatunku - sosny.
W efekcie tego, wielogatunkowe lasy mieszane, grądy i łęgi praktycznie zanikały, a pozostałe do naszych czasów ich fragmenty i pojedyncze okazałe drzewa dają pewne wyobrażenie o wyglądzie dawnej puszczy.

Kiedyś oprócz sosny głównymi gatunkami lasotwórczymi były dęby, olsze, lipy, wiązy, klony, świerki i jodły, jednak w tej chwili stanowią one jedynie domieszkę, a jodła zanikła całkowicie.