Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego Nadleśnictwa i okolic, oraz z zapoznaniem się z przebiegiem ścieżek edukacyjno-dydaktycznych.

Celem edukacji jest uświadomienie każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, iż w dzisiejszych zinformatyzowanych czasach tworzenie, zdobywanie i rozpowszechnianie informacji na tematy ekologiczne nie jest żadnym problemem. Dziś prawie każdy wie, czym grozi nadmierne trzebienie lasów, niszczenie kolejnych gatunków życia, zanieczyszczenie wody i atmosfery.

Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież to poprzez spotkania, wskazać chcielibyśmy jak bardzo ważnym w życiu elementem jest konieczność bezwzględnego szacunku dla samego życia, a dopiero później dla środowiska, czyli tego co mu sprzyja. Odpowiednim miejscem do prowadzenia edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Ruszów jest sala edukacyjna w siedzibie nadleśnictwa wyposażona w media, gabloty, eksponaty oraz materiały edukacyjne w formie wydawnictw, publikacji oraz filmów i prezentacji.

Grupy zorganizowane, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzić ,,ścieżki" lub uczestniczyć w zajęciach w  Sali Edukacyjnej lub w terenie z leśnikiem-edukatorem, który w przystępny sposób wyjaśni zwiedzającym wszystkie nurtujące ich wątpliwości związane z problematyką funkcjonowania ekosystemów leśnych.

Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne bezpłatnie, poświęcone ekologii, biologii i wiedzy o lesie -  dodatkowe tematy zajęć można także ustalić indywidualnie z Nadleśnictwem.

Zalecamy zgłoszenie chęci odbycia zajęć minimum 7 dni przed planowanym terminem spotkania.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Jackiem Okoń / tel. 606 631 574 /

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym jest edukacja leśna?

Edukacja ekologiczna stwarza sytuacje dydaktyczne, umożliwiające spójną realizację celów nauczania i wychowania, kształtuje całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą.

Od czasu Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sztokholmie (1972) szereg państw, w związku z narastającym zagrożeniem środowiska, podjęło liczne wysiłki na rzecz rozwijania edukacji ekologicznej. Wynikało to z przeświadczenia, że właściwa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa i od preferowanych stylów życia.

Edukacja ekologiczna to również nauka etyki. Od świadomości tego faktu w dużej mierze zależy skuteczność wychowania ekologicznego. Celem wychowawczym spotkań jest przygotowanie społeczeństwa nie tylko do roli w miarę nieszkodliwego mieszkańca planety, ale rodzica - wychowawcy; otwartego umysłowo chcącego i potrafiącego przekazywać dalej to, czego go nauczyliśmy i czego sam się nauczył, z czym się identyfikuje, w co wierzy i co wie.

 • Odbiorcy programu edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Ruszów:

- Szkoły Podstawowe w: Ruszowie, Gozdnicy, Parowej
- Szkoły Gimnazjalne w : Ruszowie i Gozdnicy
- Społeczność lokalna
- Grupy niezorganizowane

Szerokie spektrum odbiorców wymusza opracowanie skutecznych i odpowiednich programów.

 • Cele strategiczne edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Ruszów.

Podstawowymi celami edukacji ekologicznej planowanymi i realizowanymi w nadleśnictwie są:

 1. kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi, zwłaszcza w odniesieniu do gospodarki leśnej,
 2. tworzenie nowych wzorców zachowań dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek,  grup i społeczeństwa, uwzględniających troskę o jakość środowiska,
 3. udostępnienie lasów w zasięgu Nadleśnictwa Ruszów,
 4. wykorzystanie edukacji jako narzędzia w ochronie przyrody.

Realizacja w/w celów jest wyrazem uznania, że:

 1. edukacja ekologiczna to jeden z podstawowych warunków realizacji Polityki Ekologicznej Państwa,
 2. elementy edukacji ekologicznej winny być wprowadzone do wszystkich sfer życia społecznego, respektując i     wykorzystując wartości kulturowe, etyczne i religijne,
 3. społeczeństwo ma prawo dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej.
 • Metody edukacji:
 1. organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży kształtujących świadomość ekologiczną, umożliwiających poznanie pracy leśnika, sposobów ochrony środowiska i przyrody,
 2. uczestnictwo edukatorów w zajęciach lekcyjnych, organizowanie pogadanek i prelekcji,
 3. organizowanie zajęć dla nauczycieli,
 4. współpraca w zakresie akcji ogólnokrajowych na rzecz ochrony środowiska: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Święto Lasu
 5. współpraca w zakresie organizacji konkursów i uroczystości szkolnych, gminnych i powiatowych.

Są to tylko niektóre elementy stanowiące potencjalne rozwiązania edukacji ekologicznej, uzależnionej oczywiście od możliwości finansowych i kadrowych.