Korniki w Borach Dolnośląskich

W wyniku zeszłorocznej suszy na skutek obniżenia poziomu wód gruntowych naturalna odporność drzewostanów uległa osłabieniu. Najbardziej jest to widoczne na gatunkach, które mają większe wymagania glebowe i są mało tolerancyjne na wahania poziomu wody w glebie.

Walka z kornikami

W Nadleśnictwie Ruszów walka z kornikami rozpoczęła się już w zimie. Oprócz usuwania zasiedlonych drzew oraz kruszenia i palenia gałęzi, wiosną rozpoczęły się odłowy korników do pułapek feromonowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona lasu

Podstawowym szkodnikiem pierwotnym drzewostanów Nadleśnictwa jest Brudnica mniszka (Lymantria monacha L.). W okresie gradacji w latach 1993/1994 była ona zwalczana na powierzchni 18 000 ha. Przeprowadzone obserwacje wskazują, że aktualnie brak zagrożenia ze strony brudnicy.

Nękającymi szkodnikami wtórnymi są cetyńce, korniki i Przypłaszczek granatek (Phaenops cyanea Fbr.). Są one sukcesywnie zwalczane poprzez stosowanie pułapek klasycznych i feromonowych oraz wycinanie posuszu czynnego. W ramach porządkowania stanu sanitarnego lasu corocznie wycina się około 2200 m3 posuszu.

Aktualnie stan sanitarny lasu jest dobry. W uprawach i młodnikach stwierdza się szkody wyrządzane przez szeliniaka, zwalczanego corocznie na pow. 50 ha oraz chrabąszcze.
Wzrastająca penetracja lasu przez człowieka, ogranicza areał bytowania zwierzyny. Ma to istotny wpływ na rozmiar szkód wyrządzonych przez zwierzynę w lesie. Zwiększenie oporu środowiska uzyskuje się dzięki dużej liczbie remiz, skrzynek lęgowych, mrowisk.

Szkody wyrządzone przez zwierzynę płową to: zgryzanie oraz spałowanie młodników. Zgryzanie upraw uniemożliwia urozmaicenie składu gatunkowego drzewostanów (niszczenie w uprawach gatunków liściastych), natomiast szkody wyrządzane przez spałowanie mają znaczny wpływ na jakość i przyrost drzewostanów.

Celem obniżenia poziomu szkód od zwierzyny płowej stosuje się repelenty (środki odstraszające), palikowanie, zakładanie osłonek oraz grodzenie upraw. Celem ograniczenia szkód od spałowania w okresie jesienno-zimowym wykłada się drzewa z przeznaczeniem do spałowania.

Zagrożenia powodowane przez biotyczne czynniki szkodotwórcze
 
Opis wskaźnika
Dane za rok 2011
Dane za rok:2010
Dane za rok:2009
Dane za rok:2008
Dane za rok:2007
Dane za rok 2006


Powierzchnia lasów objęta zabiegami ochronnymi przed owadami liściożernymi [ha]
 

0
0
0
0
0
0


Miąższość drzew pozyskanych w ramach ograniczania występowania szkodników wtórnych
 

2535,95 m3
2760,92 m3
4120,51 m3
 6631,44 m3
 75254,84 m3
7395,10 m3

Powierzchnia lasów uszkodzonych przez choroby grzybowe [ha]
 
598,25 ha
 
 
 
 
 


Powierzchnia upraw, odnowień i drzewostanów uszkodzonych przez zwierzynę [ha/rok]
 

432,04 ha/rok
668,36 ha/rok
444,35 ha/rok
 656,92 ha/rok
 628,92 ha/rok
753,75 ha/rok
 

Uszkodzenia i zagrożenia powodowane przez abiotyczne czynniki szkodotwórcze

 
Powierzchnia lasów uszkodzonych przez wiatr [ha/rok]
0
 
0
 
 
6,96 ha
1,80 ha
50,63 ha
0

Miąższość drzew pozyskanych z terenów pohuraganowych [[m3/rok]
 
0
0
0
61,91 m3
73 541,98 m3
0

 

 
Materiały: W.W