Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary Natura 2000

Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.880 z późn.zm.), w Polsce pojawiła się nowa forma ochrony przyrody, jaka jest obszar Natura 2000.

Stanowi on część sieci obszarów chronionych, zgodnie z Dyrektywą Rady EU  Nr 79/409/EEC w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków, zwanej dziś Dyrektywą  Ptasią oraz zgodnie z Dyrektywą  Nr 92/43/EEC w sprawie ochrony  siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, zwanej  Dyrektywa Siedliskową.

W ramach Programu Natura 2000 wyznaczono dwa typy obszarów :

1.      obszary specjalnej ochrony ( OSO ) dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku do I Dyrektywy

2.      specjalne obszary ochrony ( SOO ) dla siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy.

 

Nadleśnictwo Ruszów znajduje się w zasięgu 3 specjalnych obszarów ochrony SOO:

1.      Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej  ( PLH 020086 ) – obejmującego powierzchnię 205.15 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa.

2.      Przygiełkowiska koło Gozdnicy ( PLH 080055 ) – obejmującego  powierzchnię 194,86 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa.

3.      Uroczyska Borów Dolnośląskich ( PLH 020072 ) – obejmującego  powierzchnię 1 117,56 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa.

oraz jednego obszaru specjalnej ochrony OSO :

Bory Dolnośląskie (  PLB 020005 ) – obejmującego powierzchnię 19 129,07 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa.