Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łowiectwo

Tereny nadleśnictwa charakteryzują się dużą różnorodnością fauny, która stanowi niewątpliwą atrakcją dla przyrodników, myśliwych i turystów, którzy mają tutaj możliwość spotkania z dzikiem, sarną, jeleniem, jenotem, borsukiem, a sporadycznie wilkiem, szopem praczem, wydrą i norką amerykańską. Szczególnie cennymi gatunkami występującymi na terenie Nadleśnictwa Ruszów są wilk i głuszec.

Nadleśnictwo Ruszów prowadzi nadzór nad gospodarką łowiecką w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany.

Teren nadleśnictwa podzielony jest na dwa obwody łowieckie.
Obwód łowiecki nr 18 dzierżawiony przez Koło Łowieckie "OSTOJA", znajduje się na terenie obrębu leśnego Ruszów, a obwód łowiecki nr 17 OHZ obejmuje swym zasięgiem cały obręb leśny Polana.
Łączna powierzchnia obwodu łowieckiego nr 18 w granicach terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Ruszów wynosi 7528 ha.
Nadleśnictwo Ruszów jest zarządcą całego obwodu nr 17 OHZ, którego część o powierzchni położona jest w zasięgu terytorialnym sąsiedniego Nadleśnictwa Pieńsk.
 
Obwód nr 17 wchodzący w skład OHZ przekazany został w nadzór nadleśnictwu 12.10.1965r.

Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany określa docelowy zakres zadań związanych z zagospodarowaniem obwodów, jak i  docelową liczebność występujących zwierząt łownych do osiągnięcia w okresie jego obowiązywania.
 
Realizacja Rocznych Planów Łowieckich jest etapową realizacją Planu Wieloletniego.
 
Podstawowym zadaniem racjonalnie prowadzonej gospodarki łowieckiej jest dostosowanie liczebności zwierzyny do możliwości określonych przez wyznaczone pojemności łowiska oraz regulacja płci i liczebności osobników do stanu umożliwiającego osiąganie zamierzonych celów hodowlanych.
 
Celem podstawowym w warunkach słabych i wilgotnych siedlisk jest wprowadzenie urozmaiconego sposobu zagospodarowania łowiska, przyjmując za podstawę polepszenie warunków bytowania zwierzyny poprzez:
 
- dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska,
- wprowadzanie II piętra podsiewami świerka (regularnie od 10 lat w rozmiarze ok.100 ha   rocznie) stwarzającego doskonałe warunki osłonowe w monolitach sosnowych,
- wprowadzanie domieszek biocenotycznych: Ol.s., Jrz, Bez c., Bez k., Kalina i inne,
- zakładanie poletek żerowo-pędowych,
- utrzymanie łąk i poletek łowieckich w stanie zapewniającym atrakcyjną bazę żerową   poprzez  wprowadzanie mieszanek wieloletnich,
- stosowanie w dokarmianiu w okresie zimy liściarek oraz kiszonek łowieckich z   udziałem  kory celem ograniczenia szkód w łowisku,
-  wprowadzanie dzikich drzew owocowych - aktualnie ok. 3000 sztuk rocznie.
 
Do najważniejszych zadań z zakresu gospodarki łowieckiej, mających na celu prawidłowe zagospodarowanie łowisk oraz ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę należą:
 
- utrzymywanie liczebności zwierzyny zgodnie z opracowanym wieloletnim łowieckim   planem hodowlanym,
- prowadzenie dokarmiania zwierzyny w okresie niedoboru pokarmu naturalnego,
- utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym infrastruktury łowieckiej,
- prawidłowe zagospodarowanie istniejących poletek łowieckich.

W celu ochrony jednej już z nielicznych w kraju populacji głuszca, różnymi formami ochrony objęto na terenie OHZ około 2 600ha oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z 2000r. wyznaczono ok. 600 ha stref ochrony ścisłej tego gatunku.
 
Powierzchnia objęta ochroną stanowi znaczący procent w powierzchni OHZ (17%).
 
Tak znaczący procent powierzchni OHZ jest w zasadzie wyłączony z użytkowania łowieckiego, co stanowi istotne utrudnienie funkcjonowania obwodu. Biorąc jednak pod uwagę ważność zagadnienia, gospodarowanie na terenie obwodu łowieckiego nr 17 jest w dużej mierze podporządkowane zachowaniu populacji tego gatunku.
W celu odtworzenia populacji tego gatunku na terenach Borów Dolnośląskich Nadleśnictwo Ruszów zdecydowało się na realizację programu restytucji głuszca.
W miesiącu sierpniu 2009 roku dokonano I etapu restytucji tego gatunku przy współpracy Zakładu Ekologii Badań Łowieckich i Ekoturystyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie zgodnie z decyzja DOPozgiz-4200/III-174/876/09/ed Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.07.2009r.

Więcej informacji dostępnych w zakładce Ochrona przyrody.
Aby wzbogacić i urozmaicić ilość gatunków zwierzyny, występujących na terenie OHZ  i jednocześnie podnieść atrakcyjność obwodu, w latach 2002-2003 zdecydowano się na reintrodukcję bobra.
 
Zadanie to zostało wykonane przez nadleśnictwa przy współudziale Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie oraz przy współpracy  z przedstawicielami PZŁ w Suwałkach, a sfinansowane w całości przez NFOŚiGW.
 
Miejsca wysiedleń zostały starannie wybrane w terenie, a ich lokalizacja okazała się trafną, czego dowodem jest obecność przesiedlonych bobrów w tych miejscach.
 
Łącznie na terenie OHZ wsiedlono dwanaście rodzin bobrzych. Wszelkie czynności związane z reintrodukcją w/w gatunków były zgodne z obowiązującymi w zakresie przepisami
 
Nadleśnictwo poprzez różne formy i sposoby działania oraz gospodarowania chroni gatunki zwierząt dziko żyjących, bytujących na terenie OHZ. Szczególną ochroną nadleśnictwo zamierza objąć takie gatunki jak: bielik, kania ruda, błotniak stawowy, rybołów, kobuz, głuszec, bóbr, wilk oraz występujące dość licznie nietoperze.
 
W przypadku ptaków związanych ze środowiskiem wodnym i błotnym, nadleśnictwo zwiększa zakres biotopów przyjaznych występowaniu tych gatunków. M.in. w tym celu w ramach programu Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych nadleśnictwo planuje wykonanie 8 zbiorników retencyjnych, które zretencjonują ok. 255 000 m3 wody.
 
W celu stworzenia optymalnych warunków dla występujących na terenie nadleśnictwa nietoperzy, zostały w niezmienionym kształcie zachowane ruiny obiektów mieszkalnych i gospodarczych, znajdujące się na terenie OHZ.
 
Dla stworzenia optymalnych warunków okresowego przebywania wilka, pozostawiono około 200 ha fragmentów wydzieleń bez naruszania ich struktury gatunkowej i piętrowej .