Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin

   

Zarządzenie nr 9/2023

NADLEŚNICZEGO

Nadleśnictwa Ruszów

z dnia 07.03.2023 r.

 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych

 

N.0210.9.2023

 

 

   Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych                   i Leśnictwa z dnia18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, art. 35 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 622 z pózn. zm), oraz Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zarządzam co następuje:

 

§ 1.  Wprowadzam do stosowania Regulamin korzystania z dróg leśnych będący zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż internetowy oraz opublikowanie w BIP Nadleśnictwa Ruszów.

 

 

Więcej szczegółów w załączniku.