Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ogłoszenie o zakupie lasów

Ogłoszenie o zakupie lasów

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021 poz.1275 t.j.) oraz Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli:

 • jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia,
 • przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
 • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz,
 • ma uregulowany stan prawny,
 • nie jest obciążony na rzecz osób trzecich,
 • nie występują spory graniczne,
 • granice zostały ustalone przez uprawnionego geodetę.

W celu zbycia nieruchomości winny zostać przedłożone do Nadleśnictwa Ruszów następujące dokumenty:

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który obejmuje las lub grunt przeznaczony do zalesienia,
 • oznaczenie księgi wieczystej,
 • oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych,
 • oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic przez uprawnionego geodetę,
 • oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich oraz o częściach składowych oraz przynależnych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Nadleśniczy składa do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu pisemny wniosek o zgodę na zakup lasu lub gruntu do zalesienia.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ponadto zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach przypominamy, że w przypadku ruchów gruntowych użytków leśnych, Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu.